Jacht

De laatste jaren heeft de publieke opinie zich tegen de jagers ge­keerd, en terecht. Hoewel volgens recente opiniepeilingen het overgrote deel van onze bevolking tegen de plezierjacht is, twijfelt de verantwoordelijke staatssecretaris hieraan consequenties te verbinden en tot een verbod te komen. Jagers verkopen zichzelf maar al te graag als natuurbeheerders die heel verantwoord met de natuur omgaan. In werkelijkheid is de plezier­jacht niets anders dan een ordinaire vorm van dierenmishandeling die boven­dien zeer schadelijk is voor ons milieu. In gebieden waar inten­sief wordt gejaagd is de loodconcentratie gevaarlijk hoog.  Een onder­zoek in de jaren tachtig wees al uit dat de 30.000 geregis­treerde jagers die ons land kent meer lood in het milieu brengen dan miljoenen Nederlandse automobilis­ten. Beheer van de natuur is pure larie, zeker als men zich bedenkt dat sommige dieren voor de jacht uitgezet worden om vervolgens te worden neerge­knald. Ook roofvogels die het natuurlijk evenwicht in stand houden worden als concurrent van de jager vaak neergeschoten. Doden voor het plezier is barbaars en past niet in een beschaafde samenleving.
Voor meer informatie kunt U terecht bij Stichting Kritisch Faunabe­heer in Amstelveen.